Martí i Folguera, Josep

Autor Martí i Folguera, Josep
Transcripció 1. ¿Per què aquest enaltiment
que m'esteu ara donant?
No tinch mérit suficient.
Al que tan petit se sent
no'l tracteu com á un gegant.

Reserveu per altres fills
de la nostra gran ciutat
l'honor degut als capdills.
Jo sols so un aficionat
que mereix viure olvidat.

Jo no so digne de tant;
jo no so digne de res.
Soch humil, soch ignorant,
y tot lo mes, tot lo mes
un home com los demés.

No tinch may la pretensió
de ser superior á algú.
¡Si jo no he escrit res de bo!
En lo mon no hi ha ningú
que no escrigui molt milló
que tot lo que hauré escrit jo.

Os estich agrahit, si,
desde lo fondo del meu cor;
però deixeume fugí
d'aquest massa gran honor;
y com la grloria'm fa por,
no os recordeu may de mi.

U per fi, os vull suplicar,
amats compatricis meus,
que m'ajudeu á cridar:
¡Visca la ciutat de Reus!

Reus 16 de octubre de 1927
Joseph Martí y Folguera
Data de la signatura 16-10-1927
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 194
Localització del doc. digital SING_1_0142
Documentat per: CLR[26-05-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.